Školský rok 2022/2023

POLICAJTI
V MATERSKEJ ŠKOLE


Vo štvrtok 25. mája 2023 mala naša  MŠ
veľmi inšpiratívnu návštevu. Deti mali možnosť v areáli MŠ spoznať prácu policajtov na rôznych úsekoch.

Pani policajti priblížili svoju prácu zábavnou formou,
 umožnili deťom nahliadnuť do policajného auta,
spoznať jeho interiér, spustiť maják, ale aj odfotiť sa na policajných motorkách. Služobné psy predviedli ukážky cvikov poslušnosti a zadržanie páchateľa.

A policajtka na koni zasa ukázala ako vie koník plynule
preskočiť cez ohnivú prekážku, prejsť cez sudy s vodou a
nesplaší sa ani pri zakrytej hlave, vejúcich stuhách, či vlajke, ba aj na hádzané loptičky reaguje s pokojom odvážneho „profesionála“.
Najväčšiu radosť mali deti z toho, že mohli zapnúť majáky a sirény, posedieť v policajnom aute, či pohladiť psíka Toráka a koníka Dupiho.

Za zabezpečenie DŇA s políciou ďakujeme jednému z jej členov - policajtovi a zároveň oteckovi našich dvoch škôlkarov p. Héželovi.
Ďakujeme aj všetkým ostatným zúčastneným paniam a pánom policajtom za zaujímavé ukážky a tešíme sa zase niekedy nabudúce.
 

DEŇ MATIEK


Prvé májové týždne venujeme každý rok mamám a rodine. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy svojim mamičkám predvedú všetko, čo si pre ne s učiteľkami dlhší čas pripravovali.
Každé chcelo tej svojej piesňou, tancom, básňou alebo dramatizáciou rozprávky vyjadriť, že mama je pre neho jedinečná a nenahraditeľná.

Radosť aj dojatie bolo vidieť v tvárach všetkých mamičiek, ktorým ich deti v závere venovali „vlastnoručne“ vyrobené darčeky.

K želaniu zdravia, radosti a lásky všetkým mamám sa pripájame aj my: buďte šťastné milé mamy a tešte sa
zo svojich detí nielen počas týchto májových dní, ale každý deň v roku.

OCHUTNÁVKADňa 24. mája 2023 si mohli rodičia pochutnať v materskej škole na rôznych dobrotách pripravených na ochutnanie a spoznanie stravovania detí v materskej škole v súlade s princípmi zdravej výživy.

V rámci ochutnávky boli návštevníkom ponúknuté nátierky, koláčiky a šaláty, ktoré naša školská jedáleň deťom s láskou pripravuje.

Ďakujeme rodičom, že prijali naše pozvanie a nazreli aj do tejto oblasti života materskej školy.

VESELO NA KOLOBEŽKÁCH


S príchodom teplých slnečných dní sa deti našej materskej školy častejšie zdržiavajú na dopravnom ihrisku a už si aj stihli „prevetrať“ svoje kolobežky v rôznych dopravných súťažiach a hrách.

Starší škôlkari sa postupne pripravili na štart a podľa pokynov zdolávali smer jazdy po vyznačenej dráhe, obchádzali dopravné kužele, dodržiavali pravidlá bezpečnosti pri jazde, reagovali na svetelnú signalizáciu – semafor, rešpektovali dopravné značenie a poznávali dopravné značky.

Odmenou za bezpečnú jazdu a skvelé výkony bol vodičský preukaz pre cyklistov, ktorým sa môžu pýšiť všetky zúčastnené deti.

KRESLENIE
NA CHODNÍK


Neodmysliteľnou súčasťou programu osláv Dňa mesta Košice je kreslenie na chodník.

Chodník na Hlavnej ulici v Košiciach sa premenil na prekrásny asfaltový výkres s kresbami aj od našich predškolákov.

Deti využili pri kreslení svoju fantáziu a vytvorili
malú galériu, ktorú si okoloidúci s úsmevom na tvári prezerali.

TALENT SHOW


Mestská časť Košice – Nad jazerom organizovala
28. ročník súťaže TALENT SHOW pre jazerské deti.
Dňa 28. 04. 2023 sa zúčastnili Talent Show naši predškoláci z triedy č. 1 a triedy č. 2.

Úspechom bolo 1. a 2. miesto v tanečnej súťaži,
1. miesto v speve a 2. miesto v prednese.
Odmenené boli aj výtvarné práce dvoch účastníkov.
Deťom i pani učiteľkám za skvelé výkony
a reprezentáciu materskej školy blahoželáme a ďakujeme.

FAŠIANGY, TURÍCE VEĽKÁ NOC IDE ...


Vo veľkonočnom období sme zorganizovali celoškolskú internú prehliadku v speve. Tentoraz bolo úlohou detí vyslobodiť princeznú od zlého obra a pomôcť princovi nájsť 7 kľúčov.

Spevákom z jednotlivých tried sa podarilo získať pekným spevom všetkých sedem kľúčov.

Víťazmi sa stali všetci účinkujúci - pre krásny prednes piesní s jarnou tematikou, ale aj preto, že prispeli k oslobodeniu princezničky. A odmenou im boli diplomy a malé darčeky.

DEŇ ZEME


Aj v tomto roku 22. apríla sme si pripomenuli v našej materskej škole DEŇ ZEME a venovali sme mu aktivity zamerané na ochranu a zlepšovanie životného prostredia.

Prostredníctvom hier, rozprávok a kreatívnych činností získali deti enviropoznatky, ktoré majú pozitívny vplyv na formovanie ich budúcnosti. Pomáhajú im chápať, že aj malé činy môžu mať veľký význam pre dobro Zeme.

KUFRÍK PLNÝ BÁSNIČIEK


Už tradične sa v mesiaci marci organizuje v našej materskej škole 
celoškolská literárna prehliadka v prednese poézie.

Tentokrát privítala a prekvapila deti „Lesná víla“ s čarovným kufríkom, v ktorom sa ukrývali básničky.

Každý chcel zarecitovať čo najlepšie a tak sa jednotlivé deti navzájom povzbudzovali potleskom a pomohli aj menej smelým kamarátom.
Víťazmi boli všetci recitujúci, lebo všetci ukázali svoju šikovnosť nielen v recitácii dlhších textov, ale aj pri práci s  hlasom a vyhľadávaní zvukovo podobných slov – rýmov.

KVAPKA SO ZÁZRAČNOU MOCOU


V našej materskej škole si každoročne
pripomíname Svetový deň vody.

V priebehu marcového týždňa si učiteľky pripravili viacero aktivít, aby deti získali poznatky
o význame vody pre ľudí, zvieratá aj rastliny,
aby sa naučili vodou šetriť.
O vode sa rozprávali, maľovali ju, spievali o nej piesne, ochutnávali ju, počúvali ...
a počas celého dňa mali zabezpečený
pitný režim čistou, zdravou vodou.
Najviac sa deťom páčilo experimentovanie s vodou,
keď si mohli vyskúšať jej vlastnosti a reakcie
pri zaujímavých pokusoch.

Pozrite sa, ako sme oslávili Svetový deň vody
v našej materskej škole.

MATEMATICKÉ ODPOLUDNIE


Začiatkom marca sme v našej materskej škole
zorganizovali hrové odpoludnie s rodinami.

Zámerom bolo riešenie hlavolamov s využitím interaktívnych učebných pomôcok a témou -
 Hry na rozvíjanie poznatkov
o číslach, tvaroch a farbách.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí naše pozvanie prijali
a pomohli deťom vyriešiť zaujímavé a veselé úlohy.

Spolu s deťmi sa tešíme na ďalšie tvorivé stretnutia v našej materskej škole.

TRIEDNE
LEGODIELKA


Príjemné stretnutia sa konali aj medzi jednotlivými triedami našej materskej školy,
na ktorých sa deti spoločne hrali a konštruovali
z lega a stavebníc 
rôzneho druhu.

S pomocou učiteliek deti zhotovili zaujímavé výtvory
z lega a rôznych stavebníc, ktorými sa
prezentovali pred kamarátmi a potom
spoločne s „návštevou“ vytvorili
ďalšie stavby podľa predlohy i fantázie.

V príjemnej atmosfére si tak precvičovali jemnú motoriku, upevňovali vzájomnú komunikáciu a
kamarátske vzťahy a rozvíjali predstavivosť.

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL


15. február bol v našej materskej škole veselým dňom.

Z tried sa ozývala hudba a spev detí.
Už dávno predtým si medzi sebou pošuškávali,
čim budú na karnevale.


Keď nastal očakávaný deň, všetky deti sa zmenili na rozprávkové postavičky: krásne princezné, veselé zvieratká a majstrov rôznych profesií ...

Vo vyzdobenej triede ich zabávali Šašo a Šašulienka a každú masku odmenili vymodelovaným zvieratkom
z balóna.

Takto veselo sme prežili karnevalové dopoludnie,
o čom svedčia aj fotografie.

DOMY NA 
NAŠEJ ULICI


„Kamaráti rôznych tvarov do sveta sa vybrali,
prešli celou zemeguľou, veselo si spievali.“

Jeden februárový týždeň v našej MŠ
bol venovaný geometrickým útvarom.

Deti sa spolu s učiteľkami zahrali s kamarátmi geometríkmi a nalepovaním vytvárali rôzne kreatívne výtvory znázorňujúce domy a stavby v uliciach, bytovky v meste, domy na dedine. Z farebných geometrických útvarov vytvorili aj priestorové stavby. Pri práci využili rôznorodé materiály a uplatnili aj tangram.

Hotové výtvory - „Domy na našej ulici“ zdobia priestory materskej školy (v pergole pri triede č. 7) a sú dôkazom šikovnosti Vašich detičiek.

Milí rodičia, pozývame Vás na prehliadku.

ANJELIK
Z PAPIERA


Milí priatelia,


Peknú „domácu úlohu“ v predvianočnom období mali deti s rodinami, keď v domácom prostredí zhotovovali vianočných anjelov.

Nechýbala pritom kreatívnosť, šikovnosť a zručnosť, o čom svedčí výstavka v priestoroch našej materskej školy.

K príjemnej vianočnej nálade v našej materskej škole tak prispeli krásne anjelské dielka vytvorené rôznymi technikami z rôznych materiálov.

Ďakujeme Vám , milé mamičky a ockovia za spoluprácu
a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

TOPÁNOČKY
- ČIŽMIČKY


Koncom jesene sme v našej materskej škole zorganizovali tvorivé dielne s rodinami.

Zámerom  bolo precvičovanie jemnej motoriky u detí a upevňovanie navliekania a viazania šnúrok na topánkach.

        Staršie deti s pomocou mamičiek a ockov tvorili          „Topánočky – šnurovačky“.

Úlohou mladších detí bolo vyzdobiť 

  čižmičku pre Mikuláša rôznymi materiálmi a ozdobami.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutia v našej materskej škole.

Hotové dielka zdobia priestory materskej školy (v pergole pri triede č. 7) a sú dôkazom šikovnosti, tvorivosti a dobrej predstavivosti malých aj veľkých autorov.

Pozývame Vás na prehliadku.

POLICAJTI
V NAŠOM MESTE


Naši predškoláci z triedy č. 1 a z triedy č. 2 sa zapojili 

do výtvarnej súťaže pod názvom

"Policajti v našom meste".

Výtvarné práce detí sú výsledkom toho, ako vnímajú náročnú prácu príslušníkov Policajného zboru.

Blahoželáme chlapčekovi z lienkovej triedy 

aj ostatným deťom, ktoré sa zapojili do súťaže.

NAŠE ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO

Aktivita zameraná na prijateľnejšiu konzumáciu ovocia a zeleniny prebieha u nás v materskej škole raz mesačne.

 Predškoláci z triedy č. 1 a z triedy č. 2 majú možnosť spoznať rôzne druhy ovocia a zeleniny formou zážitkového vzdelávania.

Úlohou je bližšie oboznámiť deti s jednotlivými aj menej užívanými  druhmi, a to nielen vizuálne, ale aj prakticky. Skúšajú si pripraviť zeleninové, či ovocné šaláty, učia sa ich esteticky naservírovať a spoločne skonzumovať.

Deti majú pritom možnosť spoznať kuchynské pomôcky potrebné pri práci v kuchyni a na elementárnej úrovni sa ich učia používať.

Bezprostredným kontaktom a poznávaním všetkými zmyslami si tak vytvárajú pozitívny vzťah k zdravému stravovaniu.

DEŇ MATERSKÝCH 

ŠKÔL

Našu škôlku máme radi, veľa sa v nej dozvieme,

preto do nej každé ráno s úsmevom chodíme !

 

Deň materských škôl na Slovensku, ktorý sa viaže na deň 4. november sme aj my v našej MŠ spoločne oslávili.

Deti v ten deň lepili, kreslili a konštruovali budovu svojej škôlky, spievali a tancovali a nechýbali ani veselé jesenné hry v „škôlkarskej záhrade“.

Bol to deň plný pohybu, radosti a zábavy v kruhu kamarátov z materskej školy, do ktorej veríme, že deti veľmi radi chodia.

Prajeme našej škôlke veľa šťastných detí a deťom v nej veľa krásnych a nádherne prežitých dní.

BABKA, DEDKO, ČÍTAJME SPOLU...

K jeseni neodmysliteľne patrí úcta k starším.

Každoročne si pripomíname tento sviatok v októbri.

 Pri tejto príležitosti si deti každej triedy pozvali svojich starých rodičov na popoludňajšie stretnutie pri rozprávkovej knižke s posedením pri teplom čaji.

Deti potešili svojich drahých starých rodičov aj  pesničkami a spoločným tvorením a babky a dedkovia im s radosťou prečítali rozprávky.

Spoločne sme tak prispeli k vytvoreniu príjemnej sviatočnej atmosféry. Ostáva  nám zaželať starým rodičom veľa zdravia a radosti zo svojich vnúčat a popriať im  mnoho spoločne  prežitých príjemných chvíľ .

DEŇ ŠARKANA


Pekné jesenné dni sme v našej materskej škole spojili s jesennými hrami a aktivitami, pri ktorých nechýbal symbol jesene - Šarkan. 

„Deň šarkana“ sme zorganizovali 

v našej školskej záhrade.

Učiteľky pomohli deťom  zhotoviť pestrofarebných šarkanov a deti sa snažili o vytvorenie čo najdlhšieho chvosta,  ktorý spoločne merali a porovnávali..

 Školská záhrada plná usmiatych a rozšantených detí,

ich červené líčka a žiariace očká svedčili o tom,

že  DEŇ ŠARKANA sa  vydaril.

OCKO, MAMI, CVIČTE S NAMI...

V septembri sa naša materská škola zapojila

do medzinárodného projektu v rámci

Európskeho týždňa športu pod názvom:  

„OCKO, MAMI, CVIČTE S NAMI"

 

 Každá trieda zorganizovala cvičenie, do ktorého sa mohli zapojiť rodičia so svojimi deťmi.

Za doprovodu veselých pesničiek si deti spoločne so svojimi rodičmi zacvičili zdravotné cvičenia zamerané na precvičenie celého tela a v závere pripojili aj rôzne hudobno – pohybové hry:

 „Kolo, kolo mlynské; Dnes je veľká paráda; Lambada“.... rozhýbali malých i veľkých a určite prispeli k dobrej pohode a veselej nálade. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nezaváhali a prišli sa podieľať na plnení spoločného cieľa ETŠ -

Buď aktívny a rozhýb sa

JAZERSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH
ŠKÔL

V utorok 27. septembra 2022 v priestoroch ZŠ na Družicovej ulici
sa zúčastnili naši predškoláci olympiády, ktorú organizovala detská organizácia FRIGO.

Bola plná radosti, športových disciplín a nefalšovanej detskej súťaživosti.
Pre deti boli pripravené jednoduché športové disciplíny, občerstvenie, odmeny a medaila pre každé dieťa.
Podujatie skončilo slávnostným vyhodnotením a vystúpením Uja Ľuba.

Ďakujeme za pozvanie a účasť, tešíme sa opäť
nabudúce...

Školský rok 2021/2022

DEŇ DETÍ


V našej materskej škole sa  týždeň od 30. 05 do 6.6. 2022 niesol v duchu „Dňa detí“. A ako sa na takýto sviatok patrí nechýbala dobrá zábava a sladké prekvapenie.

V pondelok si deti užili horúce dopoludnie v areáli školskej záhrady a spoločne s rodičmi si zacvičili. V utorok sa deti ocitli v zámku kde bývala kukulienka, ktorá otvára s kľúčikom tajomné dvere ku krásnym pesničkám. V stredu deti kreslili kriedami pred areálom materskej školy veselé obrázky a v školskej záhrade počítali kvietočky. Vo štvrtok staršie deti cvičili a súťažili na školskom dvore a mladšie deti počúvali rozprávky z čitateľského denníka. V piatok sa naše dopravné ihrisko zmenilo na cestnú premávku, kde si deti mohli vyskúšať dopravné prostriedky a otestovať svoje vedomosti na základe dopravného kvízu.

Každé dieťa si odnášalo okrem zážitkov aj milé darčeky - lopty, drevené jojo, cukrovú vatu a celá trieda dostala na pamiatku obrázok kukulienky.

UJO ĽUBO


V našej materskej škole sme privítali aj uja Ľuba, ktorý si pre nás pripravil rozprávku:

Zvieratká na dvore. Počas celého vystúpenia aktívne zapájal deti a všetkých prítomných.

Ďakujeme mu za krásne a príjemné rozprávkové dopoludnie.

DEŇ MATIEK


je špeciálny čas, kedy deti povedia svojim mamám ako ich majú radi, čo pre nich znamenajú a vyjadria im vďačnosť za všetko, čo pre ne urobili.

V našej materskej škole sviatok mamičiek oslavujeme každoročne. Predchádza tomu rušné obdobie príprav triednych besiedok a výroby darčekov pre mamičky.

Všetky mamičky a staré mamy odchádzali v ten deň zo škôlky dojaté a potešené pekným programom.

KRESLENIE NA CHODNÍK


Dňa 2. mája 2022 sa hlavná ulica v Košiciach predpoludním zaplnila deťmi s kriedami v ruke. Chodník na Hlavnej ulici v Košiciach sa premenil na prekrásny asfaltový výkres s kresbami aj od našich predškolákov.

Deti sa snažili do práce vložiť šikovnosť rúk, fantáziu, využiť farebnosť, rôzne tvary a hlavne smelosť v manipulácii pri práci na netradičný materiál, akým je chodník.  Všetky pracovali usilovne ako včeličky.

Práce sa vydarili, za čo sme dostali pochvalu aj od náhodných okoloidúcich.

Sme radi, že sme pri príležitosti osláv mesta spestrili hlavnú ulicu v Košiciach milými a zaujímavými obrázkami.

NEPORIADNA ŠMUDLA


Dňa 28.04.2022 – štvrtok sa v našej materskej škole uskutočnilo divadelné predstavenie

s ekovýchovným zameraním s názvom ,,Zbierame batérie so Šmudlom“.

Spolu so Šmudlou sme sa vybrali na výskumnú výpravu, aby sme zistili, kto a čo znečisťuje potôčik a les. Šmudla naučila deti správne triediť odpad, dozvedeli sa, čo sú batérie a na čo nám slúžia pomocou zážitkového učenie – pokusu. Deti zistili, kde môžeme staré batérie vyhodiť a čo sa s nimi deje potom, ako nám doslúžia. Na záver Šmudla  rozdala pracovné listy, ktoré si deti s radosťou vypracovali.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa opäť na budúce..

DEŇ NARCISOV

Žlté kvety narcisov symbolizujú nielen jar, ale symbolizujú aj NÁDEJ.

Vo štvrtok 28. apríla sme si pripomenuli tento deň rôznymi tvorivými aktivitami

„Tebe, sebe, nám...“ aj rozhovormi s deťmi o tom,

ako zaujať postoj k svojmu zdraviu i k zdraviu iných.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svojím deťom umožnili do pokladničky vhodiť mincu a podieľať sa na dobrej veci. Darom do zbierky a žltým kvietkom pripnutým na odeve vysielame odkaz, že nám osud chorých nie je ľahostajný.

Milí rodičia, pri príležitosti DŇA NARCISOV Vás chceme srdečne pozvať - príďte

sa pozrieť na výstavu, ktorá je nainštalovaná v priestoroch pergoly (medzi triedami 7 a 8).

USMIEVANKA 
DEŇ ZEME

 

Pri príležitosti dňa Zeme našu materskú školu navštívila USMIEVANKA,

 ktorá si s deťmi zaspievala pesničku „Naša Zem je guľatá...“, porozprávala o putovaní kvapky, deti pomenovali akí ľudia žijú na našej planéte – akú majú farbu pleti a ako môžeme pomôcť našej planéte Zem recykláciou odpadu.

Na záver si zatancovali a zahrali sa na vláčik.

Ďakujeme UsmievAnke za krásny program plný detskej radosti a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

KEĎ SA ZEM USMIEVA


22. apríl tradične aj my v materskej škole oslavujeme Deň Zeme.

Deti spolu s učiteľkami v mesiaci apríl vytvárali triedne leporelo do ktorého zapojili aj rodičov. Poukázali na rôzne formy starostlivosti o našu planétu Zem. Spoločnými aktivitami vzbudzovali u detí potrebu šetrnejšieho správania sa k prírode a prebúdzali u nich vedomie, že ochrana životného prostredia je pre ich ďalší život dôležitá.

Želáme si, aby naša planéta Zem nebola len krásne vyčistená v tento deň,

ale ostala čistá po celý rok.

Počas pobytu vonku odprezentovali svoje triedne leporelá o čom, svedčia aj fotografie.

VERŠÍKY Z LÚKY A LESA


Každá trieda zostavila krátky text, veršík – slogan triedy a básničku

Jednotlivé deti sa navzájom povzbudzovali potleskom a tak sme pomohli nesmelým deťom pri recitovaní.

Všetci ukázali akí sú šikovní, ako vedia prednášať, ako vedia pracovať s hlasom a intonáciou.

Za krásny prednes boli  v závere odmenené diplomom, maľovankou a farbičkami.

TALENT SHOW

Dňa 21. apríla 2022 sa konalo podujatie  

Talent show pre jazerské deti v mestskej časti

Košice – Nad jazerom v kultúrnom stredisku Jazero.

 Súťažilo sa v rôznych kategóriách 

- recitácia, spev, tanec, výtvarné umenie. 

Z našej materskej školy sa zapojili predškoláci z triedy č. 1 a  triedy č. 2.  Obidvom triedam sa podarilo zvíťaziť v tanečnej súťaži - 1. miesto  aj 3. miesto. V prvej triede získalo dieťa  vo výtvarnom prejave 3. miesto, v druhej triede zasa v recitácií 1. miesto.

Deti za účasť dostali sladké prekvapenie, diplom, medailu a mnoho zaujímavých prekvapení.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE IHRISKA

Deti z našej materskej školy boli pozvané na slávnostné otvorenie detského ihriska, 

 ktoré  pribudlo na Ždiarskej ulici. 

Bude slúžiť pre verejnosť, ale aj pre deti z materských škôl.

Tie z našej materskej školy na Jenisejskej ulici sa podieľali na slávnostnom prestrihnutí stuhy 

spolu s primátorom Mesta Košice.

A tak boli prvými účastníkmi na novom ihrisku 

a mohli si vyskúšať rôzne atrakcie

(kolotoč, pieskovisko, hojdačky, šmýkačky, lanovú pyramídu).

Pán primátor deti odmenil farebnými balónmi

 a nechýbala ani sladká maškrtka.

Z nového ihriska sa deti veľmi tešili, o čom svedčia aj fotografie.

PUTOVANIE
KVAPKY

Pri príležitosti Svetového dňa vody, 

ktorý si pripomíname dňa 22. marca,

sme v našej materskej škole realizovali viacero aktivít,

aby sme v povedomí našich detí vytvárali pozitívny vzťah k vode. 

Všetky deti sa s veľkým záujmom a nadšením zapájali do praktických činností a pokusov: poznávali, hrali sa na vodné kvapky, vyrobili si kvapky z papiera, ochutnávali chuť vody z vodovodu, bádali kolobeh vody v prírode a na vychádzke pozorovali blízky potok, jazero a rieku. 

Pri umývaní v umyvárni sme si pripomenuli, 

že voda je vzácna a treba ňou šetriť. 

Prostredníctvom rôznych aktivít deti získali dôležité poznatky o význame vody pre život ľudí, zvierat aj rastlín, k nutnosti ju chrániť a vodou šetriť,

pretože je obrovský dar prírody a bez nej by nebol možný život na Zemi.  

MALÍ ČITATELIA

Zima sa s nami pomaly lúči a prichádza jarné obdobie, ktoré začína mesiacom marec.

Práve tento mesiac je známy ako mesiac KNIHY.

 

V našej materskej škole je práca s knihou a čítanie deťom jedna z najobľúbenejších aktivít. Marec je mesiacom knihy, preto sme využili už tradičnú aktivitu a s deťmi predškolských tried sme navštívili knižnicu v základnej škole Jenisejská.

Pani knihovníčka zoznámila deti s priestormi knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých spisovateľov detských kníh, ilustrátorov. 

Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

KARNEVAL „KRÁĽ A ŠAŠOVIA“ 


„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna správa: fašiangy tu máme zase“.

No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy?  

Dňa 17. 02. 2022 sa celá materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti – princezničky, králi, kráľovné, čarodejníci, ježibaby, superhrdinovia, policajti, ale i zvieratká – zajačik, drak, zebra, včielka, mačka, jednorožec  a iné. Za veselej hudby sa v jednotlivých triedach uskutočnil sprievod masiek a ich predstavenie a potom sa už k slovu hlásila veselá zábava, radosť, smiech.

Masky boli za svoju originalitu odmenené kinder vajíčkami s prekvapením.

Všetkým sa zábava veľmi páčila a čo bolo najdôležitejšie?

 Predsa rozžiarené očká našich detí. 

O tom svedčia aj fotografie.

PRÁCA S KERAMICKOU HLINOU


V súvislosti s uvoľňovaním opatrení COVID-19 naši predškoláci mohli navštíviť dňa 21. 01. 2022 Základnú umeleckú školu na Irkutskej ulici - výtvarný odbor.

Keramická hlina je veľmi tvárny materiál, ktorý pomáha rozvíjať jemnú motoriku, schopnosti detí, ich predstavivosť a fantáziu. 

 Deti tvorili so záujmom a spontánne. Cieľom nie je dosiahnuť  dokonalosť výrobku, ale jedinečnosť výtvarného vyjadrenia 

a radosť, ktorú tvorenie prináša.

Deti vytvárali mamičkinu alebo ockovu tvár ako darček k blížiacemu sa sviatku „Valentína“. 

Pri tvorbe pridávali, odoberali materiál, pracovali s nástrojmi na vykrajovanie hliny a dopĺňali detailnejšie prvky. Výsledné dielka sú ozaj vydarené.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

VIANOČNÝ ČAS


Posledný mesiac v kalendári - DECEMBER 

patrí k najkrajším v roku.

Všetci sa pripravujú na sviatky pokoja a radosti 

 - VIANOCE. Takto bolo aj v našej MŠ.

Pred vianočnými prázdninami sme sa s materskou školou rozlúčili vianočným programom, plným spevu, tanca aj vinšov, porozprávali sme si o rôznych vianočných zvyklostiach, pomaškrtili na medovníčkoch

 a pod stromčekom čakalo na deti milé prekvapenie 

 - nové edukačné hračky.

Deti sa zmenili na zvieratká, vločky, snehuliakov ...

 a nechýbalo ani želanie:

NECH NOVÝ ROK 2022 PRINESIE VŠETKÝM 

VEĽA ZDRAVIA A LÁSKY.