AKTUALITY

Najnovšie novinky

LETNÉ PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že letné prerušenie prevádzky v MŠ Jenisejská 24 Košice v školskom roku 2022/2023 

je v mesiaci júl 2023.


V čase od 03.7.2023 do 28.07.2023 bude náhradnou materskou školou MŠ Dneperská 8.

MŠ Jenisejská bude v prevádzke pre prihlásené deti 

od 31.07.2023 do 31.08.2023

 

Záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ počas prázdninového obdobia aj záujem o náhradnú materskú školu je potrebné vopred hlásiť učiteľkám v triedach v termíne do 15.06.2023.

 

                           

Margita Jančišinová
  riaditeľka materskej školy

 

FOTOGRAFOVANIE

Dňa 15. 05. 2023 od 08:00 hod.

POĎAKOVANIE


Dňa 20.04.2023 sa v našej materskej škole uskutočnila
dobrovoľnícka verejná zbierka pri príležitosti
DŇA NARCISOV, ktorú každoročne organizuje
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
a naša materská škola sa tejto akcie
dlhodobo pravidelne zúčastňuje.

Poďakovanie patrí rodičom a zamestnancom,
ktorí sa zapojili do verejnej zbierky,
prispeli finančným darom a vyjadrili
spolupatričnosť pripnutím žltého narcisu na svoj odev.

Ďakujeme

Pre viac informácií kliknite na plagát alebo odkaz v hornom menu
- PRE RODIČOV.
Žiadosť si môžete 
stiahnuť nižšie:


DOTÁCIA NA STRAVU

Návratku si môžete stiahnuť nižšie:
žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx
Návratka - dotácia na stravovanie.docx

DEŇ UČITEĽOV


Pri príležitosti Dňa učiteľov bola v Historickej radnici
slávnostne ocenená dvadsiatka najlepších košických
učiteľov. Medzi nimi z rúk primátora Jaroslava Polačeka a jeho námestníčky Lucie Gurbáľovej prevzala ocenenie za dlhoročnú prácu v školstve, za inovatívne prístupy a prínos k vzdelávaniu detí, aj naša kolegyňa – pani učiteľka MŠ Jenisejská -
Mgr. Zuzana Tomčová

Slávnostné oceňovanie „Pedagóg roka 2022“ pri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo tiež na úrovni Mestskej časti Košice – Nad jazerom.
Starostka MČ Lenka Kovačevičová ho odovzdala
medzi inými aj našej pani učiteľke
Mgr. Andrei Šuranovej

Návrhy na ocenenia zasielajú mestu i MČ už tradične riaditelia škôl a vyjadrujú tak poďakovanie za kvalitne vykonávanú prácu v prospech mladej generácie.

Okrem spomenutých návrhov, odzneli slová vďaky a úcty z úst riaditeľky Margity Jančišinovej na slávnostnom stretnutí všetkých zamestnancov materskej školy, kde vyjadrila uznanie ostatným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom materskej školy za to,
že deti na ich životnej ceste sprevádzajú s pochopením
a múdrosťou.

Vážení rodičia,

dňa 15.12.2022 bolo na Mestskom zastupiteľstve schválené VZN č. 237, ktorým sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa 

na sumu 40.- € mesačne s platnosťou od 1.1.2023.

Súčasne bola schválená zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

 Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole je:  

Desiata:            0,55 €

Obed:             1,30 €

Olovrant:         0,45 € 

Spolu:             2,30 €  za 1 deň 

Celé znenie VZN č. 237 v prílohe:

Vyhlásenie - 2 percenta 2022.pdf
VZN č. 237.pdf

TRIEDIM OLEJ
V KUCHYNI


Naša materská škola sa v spolupráci

 s Magistrátom mesta Košice a spoločnosťou KOSIT zapojila do zbernej aktivity jedlých olejov a tukov. 

V areáli materskej školy nájdete oranžovú zbernú nádobu, do ktorej môžete vhadzovať oleje a tuky 

v uzavretých plastových fľašiach.

Viac informácii nájdete v priloženom letáčiku.

ĎAKUJEME :)

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023


Vážení rodičia, milé deti,
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my sa tešíme na Vás 

v PIATOK 02. 09. 2022 v našej materskej škole.

Čo potrebuje dieťa pri príchode do MŠ:

 • prezuvky s bielou podrážkou – pevná obuv (z bezpečnostných dôvodov nie vsuvky)
 • spací úbor
 • pre deti 4-5 a 5-6 ročné cvičebný úbor – pohodlné oblečenie (tričko, krátke nohavice alebo leginy, cvičky)
 • náhradné oblečenie (hlavne pre mladšie deti)
 • rúško (k použitiu v prípade ochorenia počas pobytu v MŠ)
 • fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti a bezpríznakovosti nie staršie ako jeden deň (aktuálne platné tlačivo nájdete
  na web sídle MŠ alebo ho získate pri príchode do MŠ od učiteľky v triede)

  Dôležitá požiadavka: Dieťa musí mať všetky svoje veci označené menom.

Čo potrebuje  dieťa k ľahšej adaptácii
v novom prostredí:

 • prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy,
 • proces zaradenia sa do nového prostredia uľahčuje krátke ranné lúčenie,
 • rozhovory s učiteľkou hlavne v období privykania dieťaťa na materskú školu odporúčame uskutočňovať
  v popoludňajšom čase 
  alebo si dohodnúť s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa,
 • dĺžku pobytu v MŠ v čase adaptačného procesu dohodnite s učiteľkami v prospech dieťaťa