AKTUALITY

Najnovšie novinky

Vážení rodičia,

naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí boli ochotní v školskom roku 2022/2023 pomôcť materskej škole v rôznych situáciách:

Mamičke Adamka B. – 1. trieda (za zabezpečenie kancelárskeho papiera na kreslenie)

Ockovi Radka V. - 2. trieda (za inštaláciu tabule v triede, opravu detskej kuchynky, montovanie vešiakov do kabinetu, opravu nábytku)

Babke Zuzky M.  – 3. trieda ( za úpravu starých návlekov na obuv a ušitie nových návlekov)

Mamičke Viktorky U.  – 3. trieda (za ručnú výrobu drevených vianočných ozdôb pre deti a vytvorenie vianočného stromčeka z balónov)

Ockovi Lukáška a Miška H.  – 3. trieda/ 1. trieda (za montáž nábytku v kancelárii)

Mamičke Tomáška T.– 7. trieda (za opakované dodanie papierových pohárov na pitný režim)

Ockovi Vikinky K.  – 7. trieda (za pomoc pri inštalovaní drevených búdok/kŕmidiel pre vtáčiky)

Ockovi Katky B.  – 7. trieda (za montáž skriniek a políc v zasadacej miestnosti pri zriaďovaní knižnice) 

S vďakou

detí a pedagogický tím materskej školy

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.docx
Ospravedlnenie zákonného zástupcu.docx
Plnomocenstvo_prevzatie dietata.docx

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu 

v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia, 

 v školskom roku 2023/2024 môžu rodičia detí prípravných tried (5-6 r.) požiadať o dotáciu na stravu.


Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu: V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje: 

a. podľa písmena a): posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania ( návratka), aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa, 

b. podľa písmena b):MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len "deti v HN/ŽM 2-5 ročné"),

Pozor! 

K poskytnutiu dotácie je potrebné opätovné písomne požiadať rodičom dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu / zariadenie SPOD a SK zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania (zákonný zástupca prípravkára MŠ aj zákonný zástupca detí I. aj II. stupňa ZŠ podá žiadosť - návratku - kde podčiarkne žiadam/nežiadam o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa) aj od 1.9. 2023 pre Mš prípravku a ZŠ a formou predloženia potvrdenia o HN alebo ŽM pre Mš 2-5 ročné. Z titula HN a ŽM, budú mať nárok na dotáciu už len deti 2-5 ročné v HN a ŽM v MŠ – na základe potvrdení z ÚPSVaR, tieto potvrdenia treba opätovne predložiť zo strany rodiča. Do zoznamu sa uvedú len deti s potvrdením o HN alebo ŽM(platí len pol roka). (Zoznam detí oprávnených...okrem posledného ročníka Mš, podľa §4 ods. 3 písm. b)).


Bez odovzdania návratky nie je možné, aby na dieťa bola poskytnutá dotácia na stravu.


Návratku je potrebné odovzdať do 30.06.2023 vedúcej školskej jedálne p. Márii Hančárovej

 alebo oscenovanú zaslať najneskôr do 30.7.2023 na: sjjenisejska@centrum.sk

Navratka + zápisný_lístok_strav._od_01.09.2023 (1).docx

LETNÉ PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že letné prerušenie prevádzky v MŠ Jenisejská 24 Košice v školskom roku 2022/2023 

je v mesiaci júl 2023.


V čase od 03.7.2023 do 28.07.2023 bude náhradnou materskou školou MŠ Dneperská 8.

MŠ Jenisejská bude v prevádzke pre prihlásené deti 

od 31.07.2023 do 31.08.2023

 

Záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ počas prázdninového obdobia aj záujem o náhradnú materskú školu je potrebné vopred hlásiť učiteľkám v triedach v termíne do 15.06.2023.

 

                           

Margita Jančišinová
  riaditeľka materskej školy

 

POĎAKOVANIE


Dňa 20.04.2023 sa v našej materskej škole uskutočnila
dobrovoľnícka verejná zbierka pri príležitosti
DŇA NARCISOV, ktorú každoročne organizuje
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
a naša materská škola sa tejto akcie
dlhodobo pravidelne zúčastňuje.

Poďakovanie patrí rodičom a zamestnancom,
ktorí sa zapojili do verejnej zbierky,
prispeli finančným darom a vyjadrili
spolupatričnosť pripnutím žltého narcisu na svoj odev.

Ďakujeme

DEŇ UČITEĽOV


Pri príležitosti Dňa učiteľov bola v Historickej radnici
slávnostne ocenená dvadsiatka najlepších košických
učiteľov. Medzi nimi z rúk primátora Jaroslava Polačeka a jeho námestníčky Lucie Gurbáľovej prevzala ocenenie za dlhoročnú prácu v školstve, za inovatívne prístupy a prínos k vzdelávaniu detí, aj naša kolegyňa – pani učiteľka MŠ Jenisejská -
Mgr. Zuzana Tomčová

Slávnostné oceňovanie „Pedagóg roka 2022“ pri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo tiež na úrovni Mestskej časti Košice – Nad jazerom.
Starostka MČ Lenka Kovačevičová ho odovzdala
medzi inými aj našej pani učiteľke
Mgr. Andrei Šuranovej

Návrhy na ocenenia zasielajú mestu i MČ už tradične riaditelia škôl a vyjadrujú tak poďakovanie za kvalitne vykonávanú prácu v prospech mladej generácie.

Okrem spomenutých návrhov, odzneli slová vďaky a úcty z úst riaditeľky Margity Jančišinovej na slávnostnom stretnutí všetkých zamestnancov materskej školy, kde vyjadrila uznanie ostatným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom materskej školy za to,
že deti na ich životnej ceste sprevádzajú s pochopením
a múdrosťou.

Vážení rodičia,

dňa 15.12.2022 bolo na Mestskom zastupiteľstve schválené VZN č. 237, ktorým sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa 

na sumu 40.- € mesačne s platnosťou od 1.1.2023.

Súčasne bola schválená zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

 Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole je:  

Desiata:            0,55 €

Obed:             1,30 €

Olovrant:         0,45 € 

Spolu:             2,30 €  za 1 deň 

Celé znenie VZN č. 237 v prílohe:

Vyhlásenie - 2 percenta 2022.pdf
VZN č. 237.pdf

TRIEDIM OLEJ
V KUCHYNI


Naša materská škola sa v spolupráci

 s Magistrátom mesta Košice a spoločnosťou KOSIT zapojila do zbernej aktivity jedlých olejov a tukov. 

V areáli materskej školy nájdete oranžovú zbernú nádobu, do ktorej môžete vhadzovať oleje a tuky 

v uzavretých plastových fľašiach.

Viac informácii nájdete v priloženom letáčiku.

ĎAKUJEME :)