MATERSKÁ ŠKOLA JENISEJSKÁ

"Prechádzka rokom"


Vitajte na stránke Materskej školy Jenisejská 24, ktorej sídlom je centrum košického sídliska Nad Jazerom. Naša MŠ je obklopená množstvom zelene, jazera ale aj tokom Hornádu. Sme štátna MŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice.

U nás nájdete 8 tried, ktoré navštevujú deti od 2 do 6 rokov. Starostlivosť o deti a ich plnohodnotnú výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 17 pedagógov. Okrem nich v MŠ pracuje 11 prevádzkových zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou každodenných činností v MŠ.

Už 46 rokov upriamujeme našu pozornosť na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa a environmentálnu výchovu. 

Učíme ich samostatnosti a rozvíjame ich talent a nadanie formou rôznych projektov a mimoškolských činností.

Zameriavame sa na:

 • realizáciu projektu Zdravá materská škola
 • realizovanie environmentálnej výchovy v oblasti vzdelávacích činností
 •  rozvoj a skvalitňovanie práce v literárno-dramatickej oblasti s kvalifikovanejším vštepovaním základov výchovy k dramatickému umeniu, literatúre a základom predčitateľskej gramotnosti
 • rozvoj talentu a nadania v oblasti spevu a tanca
 • cudzojazyčnú prípravu v anglickom jazyku
 • technickú prípravu a originalitu vo výtvarnom zobrazovaní
 • prípravu v oblasti využívania digitálnych technológií
 • prípravu v oblasti dopravnej výchovy

V hodnotovom rebríčku školy je dôležitá aj orientácia na verejnosť prostredníctvom :

 • prezentácií na prehliadkach výtvarných produktov
 • hudobných vystúpení v rámci programov MČ Nad jazerom i na oslavách mesta
 • prezentácií výsledkov a úspechov v oblasti ochrany životného prostredia na Enviroveľtrhoch SAŽP
 • spoločných akcií – výletov, exkurzií, tvorivých „dielní“ s rodinami s cieľom vzájomného zbližovania sa a dobrej spolupráce v prospech dieťaťa

V našej MŠ nájdete ešte mnoho ďalších pestrých a atraktívnych činností a hier, ktoré každodenne zabezpečujeme

 v príjemnom a estetickom prostredí.