PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ
NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Vážení rodičia 

         V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov je podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2023/2024 stanovené na termín

od  02.05.2023 do 04.05.2023

 

  v  čase   od 8.00 - 14.00 hod.  -   utorok    -     02.05.2023

                  od 8.00  - 14.00 hod.  -   streda      -     03.05.2023

      od 10.00 - 16.00 hod.  -  štvrtok    -     04.05.2023 

v kancelárii riaditeľky materskej školy

 Podmienky  prijatia  na predprimárne vzdelávanie  na školský  rok 2023/2024:

a/       deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

b/      prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania   povinné, t.j. deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 5 rokov veku, pritom bude zohľadnená spádová oblasť - tieto deti budú uprednostnené v MŠ podľa miesta trvalého bydliska

c/      deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade s kapacitnými, materiálnymi a personálnymi podmienkami školy

d/      deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť  (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (podľa miesta trvalého bydliska)

e/      ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ, ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008  Z. z.   o   výchove a vzdelávaní  v znení neskorších predpisov.

Súčasťou      žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej     spôsobilosti    od všeobecného lekára   pre   deti   a  dorast doplnené   informáciou o povinnom očkovaní.   

Tento  formulár  si  môžete   stiahnuť  na  www.msjenisejska.sk, alebo  Vám bude poskytnutý  v deň zápisu dieťaťa,  t.j.  od 02.05.2023 v kancelárii riaditeľky MŠ.

Akceptované  budú   žiadosti   podané:

-       poštou    na   adresu materskej školy

-       e-mailom   na adresu jenisejskams@gmail.com

-       osobne v  kancelárii riaditeľky  

                                                                                                             

   Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na   predprimárne   vzdelávanie budú vydané do 15. júna  2023.

                                                                                           

                                                                                                                                                  Margita Jančišinová

                                                                                                                                                               riaditeľka    

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx

Platby školného

Vážení rodičia,
Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:
  IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008 


- mesačný príspevok je 40.- €          - deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia 


Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243
- mesačný príspevok je 7.- € 
                                  pre všetky deti navštevujúce MŠ

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)   Dôležité! Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


STRAVOVANIE

Výška príspevku za stravovanie je 2, 30 € - z toho desiata – 0,55 €, obed - 1, 30 , olovrant – 0, 45 €.


Vyhlásenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti


Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané: tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti.

Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní. 
Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.
 
V záujme urýchlenia procesu preberania detí, ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_9.2022.docx
VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti covid 19.docx

Ospravedlnenie dieťaťa pri neprítomnosti v MŠ

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré PLNÍ povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia - viď. príloha.

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť
„Potvrdenie od lekára“ (od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení).


Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré NEPLNÍ povinné predprimárne
vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia.

„Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné.
tlacivo-ospravedlnenie-nepritomnosti-dietata-7.pdf