Platby školného

Vážení rodičia,
Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:
  IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008 


- mesačný príspevok je 40.- €          - deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia 


Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243
- mesačný príspevok je 7.- € 
                                  pre všetky deti navštevujúce MŠ

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)   Dôležité! Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


STRAVOVANIE

Výška príspevku za stravovanie je 2, 30 € - z toho desiata – 0,55 €, obed - 1, 30 , olovrant – 0, 45 €.


DOTÁCIA K STRAVOVANIU:

Milí rodičia,

v materskej škole budú mať nárok na dotáciu od štátu na „obedy zadarmo“ od 01.05.2023 len tie deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Dotácia na stravu bude vo výške 1,40 eur za deň. Upozorňujem, že stravná jednotka v MŠ je 2,30 eur za deň, čiže rodičia budú doplácať 0,90 eur za deň a taktiež zostáva v platnosti poplatok za réžiu v sume 5 eur na mesiac.

Navratka + zápisný_lístok_strav._od_01.09.2023 (1).docx

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní

Ospravedlnenie zákonného zástupcu.docx