Platby školného

Vážení rodičia,
Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:
  IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008 


- mesačný príspevok je 20.- €          - deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia 


Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243
- mesačný príspevok je 7.- € 
                                  pre všetky deti navštevujúce MŠ

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)   Dôležité! Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


STRAVOVANIE

Výška príspevku za stravovanie je 1,45 € - z toho desiata – 0,36 €, obed - 0,85 €, olovrant – 0,24 €.


Vyhlásenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti


Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané: tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti.

Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní. 
Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.
 
V záujme urýchlenia procesu preberania detí, ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_9.2022.docx

Ospravedlnenie dieťaťa pri neprítomnosti v MŠ

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré PLNÍ povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia - viď. príloha.

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť
„Potvrdenie od lekára“ (od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení).


Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré NEPLNÍ povinné predprimárne
vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia.

„Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné.
tlacivo-ospravedlnenie-nepritomnosti-dietata-7.pdf