Zmeny platieb školného

Vážení rodičia,
Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:
  IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008 


- mesačný príspevok platný od 1.4.2021 je 20.- €          - deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia 


Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243
- mesačný príspevok je 7.- € 
                                  pre všetky deti navštevujúce MŠ

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)   Dôležité! Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa MŠ

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie (t. j. 5 - 6 ročné detí), že pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ sú povinní predložiť ospravedlnenie.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu dňa 18. októbra 2021 predlžuje lehotu ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, na 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.
tlacivo-ospravedlnenie-nepritomnosti-dietata-7.pdf

Vyhlásenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti


Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané: tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti.

Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 3 dní. 
Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.
 
V záujme urýchlenia procesu preberania detí, ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma.

bezpríznakovosť dieťa .docx
Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

Školský semafor

Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022:

skolsky-semafor-26.-11.-2021-1.pdf

Vstup do budovy MŠ

OZNAM pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Oznam podmienok vstupu do budovy MŠ.docx