PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ
NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Vážení rodičia

    V súlade s § 59 Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov   je podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Jenisejská 24 Košice na školský rok 2022/2023 

stanovené na termín od  02.05.2022 do 04.05.2022

 

  v  čase   od   8.00  -   14.00 hod.  -   pondelok     -           02.05.2022

                  od   8.00  -   14.00 hod.  -   utorok        -           03.05.2022

                  od 10.00  -   16.00 hod.  -  streda          -       04.05.2022 

v kancelárii riaditeľky materskej školy


 Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023:

  a/      deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

  b/      prednostne deti, pre ktoré  je plnenie predprimárneho vzdelávania

            povinné (t.j.  deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov veku – 

podľa spádovej oblasti)  

  c/       deti po dovŕšení dvoch rokov veku v súlade s kapacitnými,

            materiálnymi a personálnymi podmienkami školy

  d/       deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť

  e/       dieťa, ktoré  nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta, môže byť

            výnimočne  prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie na základe

žiadosti zákonného zástupcu, súhlasného vyjadrenia zariadenia

výchovného poradenstva a prevencie  a všeobecného lekára 

pre deti a dorast

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára doplnené informáciou o povinnom očkovaní.

Formulár bude možné stiahnuť na www.msjenisejska.sk, alebo Vám bude poskytnutý v deň zápisu dieťaťa,  t.j.  od  02.05.2022 v kancelárii riaditeľky MŠ.

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude  poskytnutá informácia  do 15. júna 2022.

                                                                                            Margita Jančišinová

                                                                                                   riaditeľka    

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx

Platby školného

Vážení rodičia,
Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:
  IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008 


- mesačný príspevok je 40.- €          - deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia 


Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243
- mesačný príspevok je 7.- € 
                                  pre všetky deti navštevujúce MŠ

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)   Dôležité! Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


STRAVOVANIE

Výška príspevku za stravovanie je 2, 30 € - z toho desiata – 0,55 €, obed - 1, 30 , olovrant – 0, 45 €.


Vyhlásenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti


Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané: tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti.

Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní. 
Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.
 
V záujme urýchlenia procesu preberania detí, ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_9.2022.docx
VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti covid 19.docx

Ospravedlnenie dieťaťa pri neprítomnosti v MŠ

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré PLNÍ povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia - viď. príloha.

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť
„Potvrdenie od lekára“ (od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení).


Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré NEPLNÍ povinné predprimárne
vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia.

„Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné.
tlacivo-ospravedlnenie-nepritomnosti-dietata-7.pdf