PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ
NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Vážení rodičia 

         V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov je podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2023/2024 stanovené na termín

od  02.05.2023 do 04.05.2023

 

  v  čase   od 8.00 - 14.00 hod.  -   utorok    -     02.05.2023

                  od 8.00  - 14.00 hod.  -   streda      -     03.05.2023

      od 10.00 - 16.00 hod.  -  štvrtok    -     04.05.2023 

v kancelárii riaditeľky materskej školy

 Podmienky  prijatia  na predprimárne vzdelávanie  na školský  rok 2023/2024:

a/       deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

b/      prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania   povinné, t.j. deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 5 rokov veku, pritom bude zohľadnená spádová oblasť - tieto deti budú uprednostnené v MŠ podľa miesta trvalého bydliska

c/      deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade s kapacitnými, materiálnymi a personálnymi podmienkami školy

d/      deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť  (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (podľa miesta trvalého bydliska)

e/      ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ, ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008  Z. z.   o   výchove a vzdelávaní  v znení neskorších predpisov.

Súčasťou      žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej     spôsobilosti    od všeobecného lekára   pre   deti   a  dorast doplnené   informáciou o povinnom očkovaní.   

Tento  formulár  si  môžete   stiahnuť  na  www.msjenisejska.sk, alebo  Vám bude poskytnutý  v deň zápisu dieťaťa,  t.j.  od 02.05.2023 v kancelárii riaditeľky MŠ.

Akceptované  budú   žiadosti   podané:

-       poštou    na   adresu materskej školy

-       e-mailom   na adresu jenisejskams@gmail.com

-       osobne v  kancelárii riaditeľky  

                                                                                                             

   Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na   predprimárne   vzdelávanie budú vydané do 15. júna  2023.

                                                                                           

                                                                                                                                                  Margita Jančišinová

                                                                                                                                                               riaditeľka    

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx

Platby školného

Vážení rodičia,
Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:
  IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008 


- mesačný príspevok je 40.- €          - deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia 


Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243
- mesačný príspevok je 7.- € 
                                  pre všetky deti navštevujúce MŠ

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)   Dôležité! Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


STRAVOVANIE

Výška príspevku za stravovanie je 2, 30 € - z toho desiata – 0,55 €, obed - 1, 30 , olovrant – 0, 45 €.


DOTÁCIA K STRAVOVANIU:

Milí rodičia,

v materskej škole budú mať nárok na dotáciu od štátu na „obedy zadarmo“ od 01.05.2023 len tie deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Dotácia na stravu bude vo výške 1,40 eur za deň. Upozorňujem, že stravná jednotka v MŠ je 2,30 eur za deň, čiže rodičia budú doplácať 0,90 eur za deň a taktiež zostáva v platnosti poplatok za réžiu v sume 5 eur na mesiac.

Návratka - dotácia na stravovanie.docx

Ospravedlnenie dieťaťa pri neprítomnosti v MŠ

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré PLNÍ povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia - viď. príloha.

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť
„Potvrdenie od lekára“ (od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení).


Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré NEPLNÍ povinné predprimárne
vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia.

„Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné.
tlacivo-ospravedlnenie-nepritomnosti-dietata-7.pdf